Çevre Danışmanlık HizmetleriÇevre mevzuatı gereği sanayi kuruluşları birçok konuda daha etkin şekilde denetlenmekte ve son yıllarda çıkarılan yönetmelikler ile yükümlülükler genişletilmektedir.

Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca; bu yönetmelikler kapsamına giren sanayi kuruluşlarına bazı yükümlülükler getirilmiştir. Yönetmelikler gereğince, Ek-1 ve Ek-2 listelerine giren sanayi kuruluşlarına, çevre görevlisi bulundurma veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Atkasan A.Ş., faaliyet kollarını genişleterek atık yönetimi konusundaki deneyimlerinden faydalanarak 2011 yılından bu yana çevre danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi” almış, profesyonel mühendis kadrosu ile atık yönetimi yanı sıra danışmanlık konusunda çalışmalarını hızlandırmıştır.

Çevre Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetler;

  • Çevre yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi amacıyla kadromuzda çalışan en az 1 (bir) Çevre Mühendisinin, Ek-1 tesisler için ayda en az 2 (iki) gün, Ek-2 tesisler için ayda en az 1 (bir) gün çalışmasının sağlanması,
  • Yeni çıkan mevzuatın takibi ve tesisin yeni mevzuatlar hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması
  • Çevre Mevzuatına uygun olmayan durumların tespit edilmesi, öneriler getirilmesi ve bunların uygulanmasının takip edilerek uygunluğun sağlanması için gerekli olan çalışmaların rapor halinde sunulması,
  • Çevre Mevzuatı kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin, elektronik ortamda başvuru, takip ve yenileme işlerinin yürütülmesi,
  • Çevre Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken izleme, ölçüm ve analizlerin planlanması ve takip edilmesi,
  • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkikin gerçekleştirilmesi ve iç tetkik sonucunda bir raporun hazırlanarak bu raporun tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunulması ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesinin sağlanması,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile çevre yönetimi ile ilgili konularda görüşme ve/veya yazışmalarda bulunulması,
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak planlı denetimlerde tesis ile ilgilenen en az bir Çevre Mühendisinin hazır bulunmasının sağlanması,
  • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmalarının yapılması ve özendirici faaliyetlerin düzenlenmesi,
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkili diğer kuruluşların her talebinde; Çevre Mevzuatına ilişkin işlemlerin usulüne uygun yürütüldüğünün belgelenmesi ve istenilen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi.